Matroshka

Art object

Location
Nizhniy Novgorod

Creative team
Dmitry Ovcharov,  Elena Mertsalova

Project team
Rustam Yusupov

State
Completed